การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 24 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กิจกรรมประชาคม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6

                   วันนี้พวกเรากลุ่มนักศึกษาได้เตรียมงานเพื่อจะไปจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1  ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6  ได้ทำการเตรียมงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าและทำการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานกันคนละหน้าที่ทุกคนต่างดำเนินหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีโดยลำดับกิจกรรมทั้งหมดได้ถูกวางแผนกิจกรรมหลักไว้ดังนี้

  •  ลงทะเบียน
  • แนะนำตัวนักศึกษาต่อผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน
  • รายงานวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในระยะเวลาต่อไป
  • นำเสนอผลการศึกษาชุมชน ได้แก่  ประวัติชุมชน  เส้นแบ่งเวลาชุมชน(Timeline)  แผนที่เดินดิน  แผนที่รอบใน  แผนที่รอบนอก  และข้อมูลด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงทุนทางสังคมของชุมชน
  • กิจกรรมร้อยดวงใจตั้ง “ปณิธาณ”  ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหา  ความต้องการ  และทุนทางสังคมของชุมชน  โดยใช้กระบวนการในงานพัฒนาชุมชนคือ การสนทนากลุ่ม (focus  group) 
  • สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และนำมาค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค(SWOT) ที่ชุมชนมี
  • ร่วมรับประทานอาหารว่าง
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)