กิจกรรมประชาคม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6 (วันที่ 4-09-2560)

กิจกรรมประชาคม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6 

   เมื่อวันอาทิตย์  ที่  3 กันยายน 60  ทีมฝึกเพชรบุรีทุกคนมีความตื่นเต้นมากเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่วกเราต้องลงพื้นที่ประชาคมและเก็บข้อมูลจากพ่อแม่  พี่น้องในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  พวกเราได้เตรียมงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าและทำการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานกันคนละหน้าที่ทุกคนต่างดำเนินหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีโดยลำดับกิจกรรมทั้งหมดได้ถูกวางแผนกิจกรรมหลักไว้ดังนี้

  •  ลงทะเบียน
  • แนะนำตัวนักศึกษาต่อผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน
  • รายงานวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในระยะเวลาต่อไป
  • นำเสนอผลการศึกษาชุมชน ได้แก่  ประวัติชุมชน  เส้นแบ่งเวลาชุมชน(Timeline)  แผนที่เดินดิน  แผนที่รอบใน  แผนที่รอบนอก  และข้อมูลด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงทุนทางสังคมของชุมชน
  • กิจกรรมร้อยดวงใจตั้ง “ปณิธาณ”  ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหา  ความต้องการ  และทุนทางสังคมของชุมชน  โดยใช้กระบวนการในงานพัฒนาชุมชนคือ การสนทนากลุ่ม (focus  group) 
  • สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และนำมาค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค(SWOT) ที่ชุมชนมี
  • ร่วมรับประทานอาหารว่าง
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

            การประชาคมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ผู้นำชุมชนบ้านโคกเศรษฐีและชาวบ้านในชุมชนโคกเศรษฐีเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมประชาคมในครั้งนี้ค่ะ

 ภาพที่ 1-4  กิจกรรมประชาคม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6 (03-09-2560: เวลา 8.00-19.00น.)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)