การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 4 กันยายน 2560)

    วันนี้เริ่มการทำความสะอาดแปลงผักที่อยู่ภายในศูนย์ ด้วยการถอนวัชพืชที่อยู่ในแปลงหน่อไม้ฝรั่งและต้นหน่อไม้ฝรั่งที่แก่แล้ว เพื่อให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่ โดยการถอนจะต้องระมัดระวังไม่ให้เง้าของหน่อไม้ฝรั่งเสียหาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)