หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 24

การลงชุมชนครั้งนี้กลุ่มนักศึกษาได้ไปเข้าร่วมประชุม ธ.ก.ส กับป้ากรองทิพย์ เพื่อไปเป็นกลุ่มนักศึกษาจะได้รู้ระบบการทำงานของ โครงการ ธ.ก.ส และศึกษาการกู้ การฝาก ของสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยว่าเป็นอย่างไร จากการที่กลุ่มนักศึกษาไปนั่งร่วมฟังการประชุม ธ.ก.ส  มีผลสรุปมาแล้วคือ มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็   เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารได้  แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน เป็นต้น   ทั้งนี้โครงการสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่ง  โดยไม่ต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ  การประชุมครั้งนี้จะประชุมกันที่ ศาลาวัดบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ทุกคนทีเข้าร่วมประชุมต่างก็ ใช้ความคิดเห็นที่ ต่างกันบ้าง บางคนก็ไม่คิดกูยืม แต่บางคนก็มีปัญหาทางการเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)