คุณอำนวยแห่งมอดินแดง Show and Share

 แลก เปลี่ยน ประสบการณ์เสร็จไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ ทีมงาน คุณอำนวยแห่งมอดินแดง ประมาณ ๒๐ กว่าชีวิต ส่วนใหญ่เป็น เลขานุการคณะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ ฯลฯ

ประเด็นที่ได้ คือ การพัฒนาตัวตนของเจ้าของเอง นำไปเผยแพร่ และ เขียนลงใน Blog

 ก่อนเลิกมีการสอนเพิ่มเติม การเชื่อมโยงลงรูปใน Blog ระหว่างท่านพี่บุญ และ คุณน้อง

 ครั้งต่อไปจะมีกิจกรรม เพิ่มเติมความรู้ เรื่อง River Diagram สำหรับคุณอำนวยครับ โดยจะมีการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวปลาครับ

JJ