เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดเวทีประชาคมบ้านโคกเศราฐี หมู่ที่6 (วันที่31 ส.ค.2560)

เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดเวทีประชาคมบ้านโคกเศราฐี  หมู่ที่6

     สำรับวันนีี้ทีมฝึกเพชรบุรีได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น  2 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 ลงชุมชนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและทำแผนที่เดินดินและกลุ่มที่ 2 อยู่ในศูนย์ฝึกและได้จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการลงชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมประชาคมซึ่งเนื้อหาที่เราจะนำเสนอนั้นประกอบด้วย  ประวัติชุมชนTimeline  ปฏิทินชุมชน  ทุนทางสังคม  แผนที่ชุมชนและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มข้อมูลโดยคนในชุมชนทำให้ข้อมูลที่ศึกษานั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)