หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 20 )

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

ศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ร่างโครงแผนผังการปฏิบัติงานก่อนลงจริง

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


วันนี้เป็นการเตรียมงานและเอกสารให้เสร็จและพร้อมก่อนอาจารย์จะนิเทศ

วางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


โดยช่วงเช้าจะเป็นการพูดคุยการวางแผยภาพรวมทั้งหมดว่าที่ผ่านมาทำอะไรบ้างและอนาคตทำอะไรบ้าง 

ลงแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


จากนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดบ่ายได้ทำแผนผังการปฏิบัติงานทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)