21 สิงหาคม 2560 ประชาคมชาวบ้าน

ในวันนี้ หน่วยฝึกที่6 เราได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อจัดทำการประชาคม ในเรื่อง การทำ SWOT เพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของ ชาวบ้านหมู่9 สะแกราย ว่าเดือนร้อนหรือมีปัญหาอย่างไร และเราให้ยกมือในการโหวตเสียง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)