กิจกรรมสังเกตการณ์กระบวนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (24-08-2560: เวลา8.00-18.00น.)

กิจกรรมสังเกตการณ์กระบวนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

      สำหรับวันที่  24 ส.ค.2560  ทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้กระบวนการต่างๆของคณะวิทยากรกระบวนการของทางศูนย์และได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ช่วยวิยากรในการเตรียมงานต่างๆ  ในช่วงเช้าพวกเราได้ร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์กับคณะผู้เข้าอบรมหลังจากนั้นขึ้นหอประชุมเพื่อฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พร้อมร่วมในพิธีปิดโครงการอบรม  กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ทำให้ทีมฝึกได้เรียนรู้งานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังว่าต้องสัมพันธ์กันมีการวางแผน  จัดแบ่งหน้าที่เพื่อให้งานเกิดความเรียบร้อยและสมบูรณ์  กระบวนการทำงานในครั้งนี้ทำให้พวกเรามองเห็นถึงการนำบางกิจกรรมไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการลงชุมชนหรือการประชาคมชาวบ้านในชุมชนได้  นับเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรามากๆที่ได้เรียนรู้กิจกรรมในครั้งนี้

   ภาพที่ 1-4  กิจกรรมสังเกตการณ์กระบวนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                                                   (24-08-2560: เวลา8.00-18.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)