การฝึกวิชาชีพ(22สิงหาคม2560)

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีหน้าช่วยในการลงทะเบียนและได้รับฟังการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เรื่องกระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่ทัศนคติเชิงบวก ความหมายของผู้นำ ผู้นำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เป็นต้นและท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ผู้อำนวยการธรรมนูญ ไขว้พันธ์ุ ได้ให้ความรู้เรื่องการคอรัปชั่นรูปแบบของการคอรัปชั่นและหลักธรรมาภิบาล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)