หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

การปฐมนิเทศการลงชุมชน

ครั้งที่ 17  วันที่ 22 สิงหาคม 2017

                      จากวันที่ผ่านๆมา ในการฝึกงานของพวกเรา รู้สึกว่าได้ทั้งประสบการณ์และความรู้จากป้า กรองทิพย์ และชาวบ้านในระแวกนั้น ความรู้ที่ได้รับ คือ การปักผ้าสไบ และการทำชาจากพืชสมุนไพร  ได้รู้ถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการทำการเกษตรต่างๆ การทำเกษตรของที่นี่จะเป็นการ ปลูกฝรั่งและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่  ล้วนทั้งนี้จะเป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียง และวันที่ผ่านๆมานี้พวกเราได้ทำการอบรบประชาคมพบปะชาวบ้านที่นี่แล้ว ที่ทำการอบรมประชาคมเพราะ ต้องการทราบปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้คนหรือกลุ่มชุมชน ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชุมชน และวันนี้ทางอาจารย์ธงชัย และพี่เลี้ยง ที่ดูแลกลุ่มของกระผม  ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชุมชน คือ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหาคนใน ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์                                         

1.พยายามทำตัวทัดเทียมผู้นำชาวบ้าน                                                                                                                                                                                 

2.พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่เกี่ยวข้องอย่างสงบและพร้อมที่จะ ช่วยเหลือ จะทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านได้เร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                               และอาจารย์ได้แนะให้กับกลุ่มของกระผมอีกอย่าง คือ หลักการค้นหาปัญหาชุมชนหลักๆเลย คือ  การวินิจฉัยชุมชน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

 

ภาพนี้จะเป็นการปฐมนิเทศจากอาจารย์ผู้ดูแลในกลุ่มของพวกเรา ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงชุมชนและการพบปะชาวบ้าน


 

ภาพนี้จะเป็นการปฐมนิเทศจากอาจารย์ผู้ดูแลในกลุ่มของพวกเรา ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงชุมชนและการพบปะชาวบ้าน 


 

ภาพนี้คือ ภาพแผนที่ชุมชน ที่ทำเสร็จแล้ว และพร้อมนำเสนอให้กับอาจารย์ ว่ามาฝึกงานที่นี่เราได้อะไรจากที่นี่บ้าง

ภาพนี้จะเป็นภาพเก็บตกระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับพี่เลี้ยง<p></p><p> </p><p>
</p><p> </p><p>
</p><p> </p><p>
</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)