โครงงานคุณธรรม

                                     วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ที่มาและความสำคัญ 

   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่เท่าไร และมีความสำคัญอย่างไร ปรากฏว่าเยาวชนจำนวนมากไม่สามารถตอบได้ ยิ่งตอกย้ำให้รู้ว่า เยาวชนไทยเริ่มลืมเลือนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันนี้ ดิฉันได้ทำหน้าที่รวบรวม               วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

1.ทราบความสำคัญของแต่ละวันสำคัญทางพุทธศาสนา

2.อยากให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ขอบเขตการศึกษา 

เรื่องความสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.คิดหัวข้อโครงงาน

2.ค้นหารวบรวมข้อมูล

3.ศึกษาการทำข้อมูลลงเว็บบล็อค

4.ออกแบบการสร้างเว็บบล็อคและจัดทำลง Blog 

ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

1.ได้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

2.นำความรู้ที่เราได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.เป็นการธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณธรรมความเห็น (0)