บทที่3

วัสดุอุปกรณ์/วิธีดำเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์

1.คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

2.สมุด กระดาษ

3.ปากกา ลิกขวิด ดินสอ

วิธีดำเนินงาน: 1.เขียนโครงเรื่องที่ศึกษา/วางแผน

                        2.ค้าคว้าข้อมูลเพื่อนำมาทำโครงงานตามที่ได้วางโครงเรื่อง

                        3.นำข้อมูลที่ได้ บันทึก และจัดทำรูปเล่ม

ตารางการปฏิบัติงาน  : 1 พ.ย. 56 – 1 ธ.ค. 56

วันปฏิบัติ รายการปฏิบัติ
1-3 พ.ย. 56                คิดชื่อเรื่องและวางแผน
4-16 พ.ย. 56 ค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดจากสถานที่ต่างๆ
17-26 พ.ย. 56 จัดเรียบเรียงข้อมูล และจัดทำรูปเล่ม
27-30 พ.ย. 56 ตรวจสอบข้อมูลและรูปเล่ม
1 ธ.ค. 56 นำเสนอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานยาเสพติดความเห็น (0)