หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 14

กลุมนักศึกษาได้มีโอกาสข้าร่วมประชุมโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการส้รางเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ได้ไปประชุมที่ห้อมประชุมทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ก็เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. จนถึง เวลา 17.00 น. โดย ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่ฝึกงานที่ำบลเจ็ดริ้วเป็นอย่างดี และให้นักศึกษาไมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดทุกครั้งโดยการเรียกให้ตอบ ถือว่าเป็นส่วนที่ดีครับ เจ้าหน้าที่พูดเกี่ยวกับชุมชนว่า ถ้ามีเหตุก็ควรตั้งสติแล้วพยายามช่วยตัวเองก่อน จากนั้นก็ให้โทรหา เจ้าหน้าที่อยางเร่งด่วน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นส่วนที่ชุมชนนั้น ไม่สามารถขาดได้ เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น หน่วยงาน ไหนจะมาช่วย นอกจาก สาธารณภัยเท่านั้นที่จะช่วยระงับเหตุ จำพวก อัคดีภัย การให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ก็เพือให้ชุมชนนั้น มีความสงบสุข 

ป้ายกิจกรรมโครงการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

บรรยากาศในการประชุมชาวบ้านและ เจ้าหน้าที่ ทางอบต ผู้ใหญ่ บ้าน กำนัน สมาชิกอบต และ ชาวบ้าน และ กลุ่มนักศึกษา

กลุ่มนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาพปิดท้ายกิจกรรมการระชุมในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)