การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 12

   วันนี้ได้มาทำการเปิดพิธีกับท่านนายกโครงการส่งเสริมคุณธรรม


ได้ทำการเตรียมเสริฟน้ำให้กับทางท่านผู้ใหญ่ต่างๆ


ได้ทำการเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้บรรยากาศในการฟังบรรยายเด็กที่มาเข้าค่าย


ทีมงานโพรงมะเดื่อที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)