หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้ง 11

15 สิงหาคม นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ว่าวิถีชีวิตนั้นมีควาป็นอยู่สบายหรือไม่หรือต้องการอะไรเพิม และ ส่วนที่ประสบปัญหาอยู่ก็ระดมความคึดเห็นมาให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว ได้เข้ามาช่วยพัฒนาแก้ไขให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีทีมงานในการถ่ายทอดสดเข้าถ่ายทำรายการ วิทยากรชุมชนก็ได้ให้ชาวบ้านนั้น แสดงความสามารถ ที่อยู่ตำบลเจ็ดริ้ว ท่านได้ให้ชาวบ้านั้นวาดรูปวิถีชีิวตความเป็นอยู่ ตั้งแต่จำความได้ว่า การดำเนินชีวิต ของท่านมีมีความเป็นมาอย่างไร แล้ว ท่านก็ให้นักศึกษาทำเช่นเดียวกับชาวบ้าน แจกกระดาษ กลุ่มละแผ่นและให้ปากกาสี กลุ่มนักศึกษาท่านให้วาดเกี่ยวกับ การที่ได้มาฝึกงานที่ตำบลเจ็ดริ้วนี้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ว่าเห็นวิถีชีวิต ของคนที่นี้เป็นอย่างไรให้สื่อสารผ่านการวาดรูปห้ามเขียนเป็นตัวอักษร หรือ คำพูด พวกนักศึกษาและชาวบ้าน ก็แปลกใจว่าทำไม แต่พทุกกลุ่มเสร็จก็ออกไปนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านก็เฉลยวการที่ให้วาดรูปห้ามใช้คำพูก็เพราะว่า ถ้าคนที่อ่านไม่ออกหรือพูดไม่ได้ เมื่อเขาเห็นภาพที่วาดเขาอาจจะเดาถูกหรือคาดคะเนได้ จบจากการเข้าร่วมประชุม ทางคุณป้ากรองทิพย์ก็ได้ให้นักศึกษาไปรับประทานอาหารที่วัดจ็ดริ้ว ทางวัดเจ็ดริ้วมีงานทำบุญถือศีล พวกนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวชุมชนเจ็ดริ้ว

ภาพนี้คืป้ายชื่อโครงการที่ทางศูนย์ได้จัดทำ และประชุมที่ ศาลาอเนกประสงค์ที่บ้านกำนัน หมู่ 4

บรรากาศที่พวกนักศึกษาและชาวบ้านตำบลเจ็ดริ้วได้เข้าร่วมการประชุม

ภาพนี้เป็นภาพที่ออกไปนำเสนอ ที่รับงานมอบหมายจากทางวิทยากรผู้นำชุมชน งานที่ได้รับมอบหมายคือ เมื่อมาฝึกงานที่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง้านปลายคลองเจ็ดริ้ว หมู่ ที่ 1  นั้น นักศึกษาได้เห็นวิีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างงัย 

ภาพรวมผู้ที่เข้าร่วมประชุมโครงการนี้

บรรกาศที่ทำบุญที่วัด พวกนักศึษาไปไม่ทันในตอนณะเลี้ยงพระเพล เพราะติดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครแต่คุณป้ากรองทิพย์ก็ได้ให้นักศึกษามาเรียนรู้วิถีชีวิต ของคนเจ็ดริ้ว คือ ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนได้ทำกับข้าว ขนมหวนมาทำบุญ พอขณะพระฉันท์เสร็จ ชาวบ้านที่นี้ก็ได้รวมวงกันแบ่งกบข้าวขนม ผลไม้แจกจ่ายกันไปทั่ว ทุกกลุ่ม ถือว่าเป็นวิถีชีวตที่แปลกใหม่แต่ พวกชาวบ้านมีน้ำใจกัน พอานกันอิ่ม พวกสาวๆ ก็ได้ช่วยกันล้าง ถ้วย ชาม จาน ช้อน ซ้อม ต่างๆ ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆช่วยเหลือกัน

ประทับใจวิถีชีวิต งคนชาวชุมชน ตำบลเจ็ดริ้ว มากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)