การทำฝรั่งอบแห้ง

1.ชื่อหน่วยฝึก

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่5

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสระพานดำ ม.11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี

2. ชื่อโครงการที่ทำ

การทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

3.เนื้อหาสาระที่ทำ ชุมชนบ้านสะพานดำเป็นกลุ่มเกษตร ชาวบ้านส่วนมากจะประกอบอาชีพปลูกฝรั่งเป็นกลุ่มที่เกษตรที่พอมีเวลาส่วนร่วมกันพัฒนาแปรรูปผลไม้โดยที่เกษตรกรที่เป็นสาวสวนปลูกฝรั่งกิมจู จนล้นตลาดทำให้ขาย

1.ชื่อหน่วยฝึก

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่5

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสระพานดำ ม.11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี

2. ชื่อโครงการที่ทำ

การทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

3.เนื้อหาสาระที่ทำ ชุมชนบ้านสะพานดำเป็นกลุ่มเกษตร ชาวบ้านส่วนมากจะประกอบอาชีพปลูกฝรั่งเป็นกลุ่มที่เกษตรที่พอมีเวลาส่วนร่วมกันพัฒนาแปรรูปผลไม้โดยที่เกษตรกรที่เป็นสาวสวนปลูกฝรั่งกิมจู จนล้นตลาดทำให้ขายได้ราคาถูก ผู้นำชุมชนจึงมีความคิดที่จะรวบรวมฝรั่งของชาวบ้านนำออกตลาดต่างประเทศเพื่อจะได้เพิ่มราคาให้มีราคาสูงขึ้น โดยจะมี่เจ้าหน้าที่ของอำเภอเข้ามาให้คำปรึกษากับประชาชน ทำให้ชุมชนบ้านสะพานดำได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีความต่างจากทีอื่น จึงมีแนวคิด แปรรูปฝรั่ง ให้เป็นฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง ได้เสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากเดิม และมีสินค้าแปรรูปของชุมชน

ประโยชน์

-ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

-ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้

-มีสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนแข็งแรงมากขึ้น

- ชาวบ้านได้อยู่แบบพอเพียง

 4.ในมุมมองของนักศึกษา

-โครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนมาก

-ทำให้ชาวบ้านได้ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

- เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี

-ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านอยู่แบบพอเพียง พอใช้

5.รูปแบบการจัดซุ้มนิทรรศการที่จัด

มีความสวยงามมีระเบียบเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ และเดินชมได้ง่าย สะอาดสบายตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังเรื่องทีมเงาอัจฉริยะ และ อัจฉริยะโลกไม่รักความเห็น (0)