หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เริ่มออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปศูย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเวลา 07.30 น. และเวลา 08.30 ถึงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้มีเด็กๆนักเรียนมาศึกษาดูงานเวลา 09.30 น. มีหน้าที่ในการอธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจในการทำเทียนอบขนม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)