การฝึกอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่19 - 21 กรกฎาคม 2560
การฝึกอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีการฝึกอบรมให้นักศึกษาปีที่4 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อที่จะนำความรู้ที่มีไปใช้ในการลงพื้นที่จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)