การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฝึกงานวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในช่วงเช้าได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม  กรมป่าไม้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน“ปลูกป่าในใจคน”  สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9( 7 ส.ค.60  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บริเวณหมู่ 10  บ้านพุแค  ต.รางบัว  อ.จอมบึง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมี นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง พร้อมประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูก พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น  พันธุ์ไม้กินได้ และพันธุ์ไม้ดอก ในพื้นที่ปลูกประมาณ 65  ไร่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

นักศึกษาร่วมกับภาครัฐร่วมกันปลูกต้นโมกมัน

หัวหน้าหน่วยงานราชการรับมอบกล้าไม้เพื่อนำปลูก

นักศึกษาร่วมกับภาครัฐร่วมกันปลูกต้นโมกมัน

กล้าไม้ที่นำแจกจ่ายแก่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)