การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 3 สิงหาคม 2560


เริ่มทำโมเดลภายในศูนย์การเรียนรู้

เตรียมดินทำแปลงผักเพื่อปลูกแครอท


อาจารย์พี่เลี้ยงพาไปมาดูวิธีการเลี้ยงไก่ไข่และทำการเก็บใข่ไก่


ศึกษาวิธีการน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)