ฝึกงานครั้งที่3 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วัน3 สิงหาคม 60 ทำโปรแกรมExcel ข้อมูลคนพิการของแตล่ะหมู่บ้าน สวัสดิการคนพิการ มีหลายประเภทเช่น พิการทางสติปัญญา พิการของการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการทางออทิสติก พิการทางด้านจิตใจ พิการทางการเรียนรู้ จัดทำเบี้ยคนพิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)