ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 - 12:00 น. ได้ปรึกษาลุงวิทูรย์ในการทำโครงการในหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมาย

เวลา 12:20 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:30 - 17:00 น. ได้ไปดูการเลี้ยงหมูของชาวบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)