ศูนย์ศึกษาเารเรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

09.00 น.เช็คชื่อรายงานตัว

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.00-16.00 น. ทำรูปเล่มการฝึกประสบการอาชีพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)