ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00-15.40เป็นแกนนำในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เพือให้กล้ามเนื้อของร่างกายได้ยืดหยุ่น

16.00.17.00น. เริ่มทำรูปเล่มรายงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)