ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

09.00 น. เข้ารายงานตัวต่อหัวหน้าศูนย์

12.00น. รับประทานอาหาร

13.00-17.00 น.กลุ่มนักศึกษาได้นั่งปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละโครงการว่ามีปัญหาอะไรบ้างและช่วยกันแก้ไข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)