การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


วันที่19-21นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชนปีที่4รุ่นที่57ได้เข้าอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนโดยอาจารย์ ประสงค์ ลีลา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

วันที่19 อบรมในเรื่องการแต่งกาย กิริยามารยาท การปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ และมีการเขียนแผนที่เดินดิน

วันที่20 มีการอบรมในการใช้เครื่องมือต่างๆทั้ง SWOT  SWOT Analysis การจัดเวทีประชาคม 

วันที่21ปฐมนิเทศ มีการอธิบายการใช้คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเตรียมก่อนจะออกฝึกงานจริงและเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ ประสงค์ ลีลา จึงมีการเป่าเค้กวันเกิดและทุกคนร่วมกันร้องเพลงให้อาจารย์ ประสงค์ ลีลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมฝึกงานวันที่19-21 ก.คความเห็น (0)