อบรมการฝึกวิชาชึพ

การอบรมทางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้ เชิญวิทยากร ท่านประสงค์ ลีลา มาบรรยายให้กับนักศึกษา ปี ที่ 4 ที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเวลาที่กำหนด ทางสาขาได้ให้อบรมเป็น เวลา3วันที่จะออกงาน ตั้งแต่วันที่ 19 20 21 ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิค เครื่องมือต่างๆ ในการเก็บข้อมูลชุมชน และได้จำลองในการทำแผนที่เดิน ดิน ท่านได้ นักศึกษา ทำแผนที่เดินดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อีกทั้งท่านก็ได้ เตรียมการทำเวทีประชาคม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ว่าจัดทำไม ท่านก็บอกว่าชุมชน แต่ละชุมชนนั้น มีปัญหาและต้องหาแนวทางการแก้ไข เวลาการออกฝึกทางมหาวิทยาลัยก็ได้ทำหนังสือส่งตัวเพื่อให้ ทางหน่วยงาน หรือ ศูนย์ต่างๆได้รับเรื่องทางการฝึกวิชาชีพนี้ด้วย เครื่องมือที่จะใช้ในการลงชุมชนก็มี swot แผนที่เดินดิน ชุดแบบสอบถามต่างๆเพื่อให้ง่าย ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับในการ อบรมในครั้งนี้ เป็น เวลา 3 วันที่ผ่าน มา ก็ได้ รู้วิธีการใช้เครื่องมือ การจัดทำเวทีประชาคมให้เป็น การทำแผนที่เดินดินให้เป็น ความรู้ที่ได้จากท่านวิทยากร นั้ั้นจำนำไปเป็นแนวทางในการ ฝึกงานภาคสนามนี้ให้ประสบความสำเร็จ การที่ได้ความรู้และทักษะทางวิทยากรนั้นก็ เพือเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองในการ ลงพื้นที่ึกงานภาคสนามในส่วนการเรียน การสอนนั้น ภาคในรั้วมหาวืิทยาลัยอาจจะได้แค่ทฤษฎี อย่างเดียว แต่ การลงพื้นที่และทำจริงจะได้สอน ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ว่า ชุมชนมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นอย่อย่งไร มีวัฒนธรรมอย่างไร ในการดำเนินชีวิต ส่วนการทำโครงการในส่วนของนักศึกษาต้องทำในการลงชุมชนครั้งนี้ ก็จะนำเอาเทคนิคทักษะ ความรู้ที่ได้จาก การลงฝึกวิชาชีพนี้ ไปเป็นข้อปฎิบัติ ในการทำงานต่อไป นโยบายทั่วไปในการฝึกภาคสนามทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อกำหนดไว้ 

1. การฝึกภาคสนามเป็นส่งเริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง

2. มุ่งเน้นในัศึกษาได้แสดงความสามารถในการนำเอาวิชาคามรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงานในที่ชุมน

3. มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความคิด ทัศนคติความสามารถ

4. มุ่งส่งเสริมใเกิดลักษณะที่ดีงามแก่นักศึกษา

5. การฝึกภาคสนามเป็นเรื่องของนักศึกษาที่จะแสดงความสามารถในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)