ครั้งที่38บันทึกประจำวันประจำวันที่12/07/2560

วันนี้ได้เริ่มทำโครงการตามแผนที่วางไว้โดยการนำโครงเหล็กเก่าเหลือใช้มาทำเป็นป้ายสำหรับถ่ายรูปให้กับศูนย์การเรียนรู้ ได้ร่วมกันทำกับคนในศูนย์โดยมีพ่อแรมเป็นผู้ออกแบบและกำกับงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)