เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ประกาศเจตนารมณ์ สวดมนต์ภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข ในการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาคได้จัดเวที สวดมนต์ภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจาก 4 ภาค กว่า 200 รูป เข้าร่วมเวที กิจกรรมสำคัญในงานอาทิ การจัดแสดงนิทรรศการพื้นที่รูปธรรมที่ดำเนินงานสวดมนต์ภาวนาจากภาคต่างๆ กิจกรรมถักทอเครือข่ายพระสงฆ์และแม่ชีทั่วประเทศ กิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทวัดในยุคโลกาภิวัฒน์ และกิจกรรมสวดมนต์ภาวนา 4 ภาค ช่วงของเวทีได้พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ในการประยุกต์หลักธรรม กิจกรรมสวดมนต์ภาวนา แก้ไขปัญหาอบายมุขนชุมชน โดยมีเนื้อหาในประกาศดังนี้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โลกก้าวเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์ รูปแบบการดำเนินชีวิตมีความซับซ้อนและเร่งรีบขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ภาวะความเครียดในการดำรงตนอยู่ในสังคม เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ และทำให้ไม่สามารถรู้เท่าทันสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงได้

การสร้างสุขภาวะทางปัญญา ที่จะเป็นแสงเทียนแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ ตลอดจนคณะสงฆ์ที่จะมีส่วนร่วมกันภายใต้กลไกของบวร อันได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด ส่วนราชการและโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ การสวดมนต์ภาวนาซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถเสริมสร้างสติ สร้างปัญญา และนำไปสู่การสร้างสุขได้จริง

โดยมีข้อค้นพบสำคัญดังนี้ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชน มีการสวดมนต์ร่วมกับปู่ ยาตา ยาย 2) เป็นทางเลือกในการจัดงาน ทดแทนเลี้ยงฉลองด้วยสิ่งมึนเมาและอบายมุข 3) ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทหรือมีกระบวนการในการทำกิจกรรมกับชุมชนด้านพัฒนาสุขภาวะทางจิตที่เหมาะสม คิด พิจารณาไตรตรอง เกิดปัญญา เกิดความสุข นำไปสู่การคิดพิจารณา ไตร่ตรอง


ขอเชิญชวนพี่น้องเครือข่ายภาคีฯได้ร่วมกันกล่าวเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อน“สวดมนต์ภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข” ให้ก่อเกิดและขยายผลในสังคมไทยร่วมกัน

ในนามภาคีเครือข่ายและองค์กร ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมด้วยมีคณะสงฆ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการสร้างสุขภาวะด้วยเครื่องมือทางปัญญา คือ การสวดมนต์ภาวนา มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะองค์รวมของตนเอง ชุมชนและสังคม ดังนี้

  • เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค จะมีการปรับประยุกต์ธรรมและบทบาทพุทธบริษัท 4 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และชุมชน และนำกิจกรรมสวดมนต์ไปขยาย ขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็ง
  • ใช้รูปแบบการสวดมนต์เป็นประจำทดแทนการเลี้ยงฉลองสิ่งมึนเมา และอบายมุขต่างๆ ในงาน เทศกาล วันสำคัญต่างๆ
  • ขยายรูปแบบการสวดมนต์เป็นประจำสู่หน่วยงาน อาทิเช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล, ภาคเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ
  • เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาคจะร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคคีประกอบไปด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.),สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.),กรมอนามัย,สำนักงานพระพุทธศาสนา,ศูนย์คุณธรรม และองค์กรอื่นๆ ทำให้กิจกรรมสวดมนต์เป็นสื่อในการทำให้คนเข้าถึงธรรม แก้ปัญหาสังคมให้ทันยุคสมัยต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (0)