วันนี้เป็นที่เข้ารับการอบรม KM  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากเริ่มอบรมจากเช้าจนเย็น  มีกิจกรรมกลุ่มให้ทำต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในครั้งนี้