ผู้ใหญ่บ้าน สุววรณ ศรีนาค มาให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทชุมชนและความเป็นมาของ หมู่บ้านบ่อมะกรูด 1 มิ.ย. 2560

1 มิ.ย.2560

8.30 น. จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านบ่อมะกรูด นาย สุวรรณ ศรีนาค

9.00 น. ฟังผู้ใหญ่บ้าน สุววณ ศรีนาค ให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทชุมชนเเละความเป็นมาของ หมู่บ้านบ่อมะกรูด

11.30 น. จบการรับฟังเเละการให้ความรู้ของผู้ใหญ่ สุวรรณ ศรีนาค

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน หมู่บ้านบ่อมะกรูด

15.00 น. กลับเข้าศูนย์ฝึก เเละจดบันทึกข้อมูลที่ได้มา

16.00 น. ทำเเปลงผักปลอดสารพิษตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

17.00 น. เก็บกวาดเเละทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)