ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00น. ข้าพเจ้านางสาวปัทมพร พุทธา ได้อยู่ที่ศูนย์ฝึกและได้นั่งคิดประเด็นในเรื่องที่จะทำการศึกษา คุณลุงวิฑูรย์ได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และได้ให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษาฝึกงานในการเลือกประเด็นครั้งนี้ ตลอดจนได้ให้ข้อมุลชุมชนบ้านหุบมะกล่ำในการทำ SWOTครั้งนี้ด้วย

11.00น. ได้ทำการลงพื้นที่และได้ศึกษาในเรื่องของการดูแลรักษา การเลี้ยงหมูและการเลี้ยงวัว

12.00น. ได้พักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

12.40-13.30น. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก ได้ไปศึกษาข้อมูลและได้พูดคุยกับคุณหมอในเรื่องประเด็นที่จะศึกษา

13.40-15.00น. ได้เดินทางกลับมายังศูนย์อีกครั้ง และได้รวบรวมความคิดเห็นกันทำ SWOTชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ

15.10-16.30น. ได้มาศึกษาหัวข้อประเด็นทั้ง3ประเด็นของแต่ละคู่ และได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าวันต่อไปจะทำการวาดแผนที่ชุมชนหมู่ที่7ต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)