ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันนี้วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 น. ผมนาย เฉลิมรัฐ รื่นรวย ได้เดินทางไปที่หน่วยฝึกหรือศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ได้มาขอข้อมูลต่าง ๆ พื้นฐานของศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ประธานกลุ่มศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ ได้แนะนำข้อมูลให้ข้อมูลเป็นอย่างดีและได้ข้อมูลดังนี้

ประวัติและความเป็นมา ของศูนย์ฝึก

โครงสร้างองค์กร

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์

กระบวนการในการทำงานพัฒนากับชุมชน

การทำภารกิจ และชุมชนร่วมกับหน่วยงาน

เวลา 09:30 น. ได้ไปเลี้ยงไก่ เก็บไข่ไก่ภายในศูนย์ที่ทำการเลี้ยงไว้ มีการเก็บผลผลิตทุกวัน มีไก่อยู่ประมาน 30 - 40 ตัว

ทำภารกิจภายในศูนย์เสร็จก็มาศึกษาข้อมูลของหน่วยฝึกกันต่ออย่างตั้งใจ

เวลา 12:00 น. - 13:00 น. ได้ไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านแจ่มใส 2

เวลา 14:00 น. - 16:00 น. ฝนได้ตกหนักและตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาลงชุมชนศึกษาชุมชนทำแผนที่เดินดินไม่ได้ฝนดันตกอย่างหนักและต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)