PESTEL - Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

PESTEL เป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors)

หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

P = Political factors
ปัจจัยด้านการเมือง เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐที่มีต่อเศรษฐกิจและการปกครอง ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านหนึ่งจะอยู่ในรูปของเสถียรภาพทางการเมือง

E = Economic factors
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ คือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญที่จะต้องพิจารณา

S = Social factors
ปัจจัยด้านสังคม เกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคม วัฒนธรรมประเพณี สุขอนามัย ความปลอดภัยในสังคม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกิดจากความคาดหวังทางสังคม ปัจจัยด้านนี้จะส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ และเป็นปัจจัยหลักในการนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

T = Technological factors
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้มักจะมาจากปัญหาด้านต้นทุน คุณภาพ หรือแม้กระทั่งความต้องการในการก้าวข้ามขีดจำกัดที่เป็นอยู่

E = Environmental factors
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์

L = Legal factors
ปัจจัยด้านกฎหมาย เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับทั้งในทางธุรกิจและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม

อ้างอิง : http://www.thanakrit.net/pestel

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการ

คำสำคัญ (Tags)#social#เทคโนโลยี#สิ่งแวดล้อม#สังคม#legal#เศรษฐกิจ#กฎหมาย#การเมือง#economic#environmental#political#PESTEL#Technological

หมายเลขบันทึก: 628935, เขียน: 29 May 2017 @ 11:58 (), แก้ไข: 29 May 2017 @ 12:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)