บันทึกเพื่อน

แก็งช็อคการี ต้องกระหรี่เท่านั้นที่จะอยู่กลุ่มนี้ได้

ช็อคการี : จากจุดมุ่งหมายเดียวกันจนทำให้เราได้มาเจอกัน ความอุบาทว์จึงเกิดขึ้น

จากเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้เลือกเส้นทางของตน จนสถาบันแห่งหนึ่งนั้นคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชีพ ทั้ง ปวช.และ ปวส. ในแผนกสาขาทางด้านอาชีพเฉพาะ โดยแผนกสาขาพณิชยการรับนักเรียนในระดับ ปวช. จำนวน 12 ห้อง ตั้งแต่ห้อง พช.1/1 - พช.1/12 แต่อย่างไรก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างทุกวันนี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขนมจีนบ้านบัว : กับแหล่งผลิตหลักแห่งเมืองร้อยเกินความเห็น (0)