บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

*เพียงใจ ดีคาร

ปีการศึกษา : 2559

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จำแนกสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2559 จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 35 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F – test ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และถ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี รองลงมามีประสบการณ์การทำงาน 1 - 10 ปี และอันดับสุดท้ายมีประสบการณ์การทำงาน 11 – 20 ปี

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ คัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานักเรียน และอันดับสุดท้ายด้านการส่งต่อนักเรียน

3. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่เพศชายมีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าสูงกว่าเพศหญิง

4. ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ครูที่มีประสบการณ์การทำงาน 11 - 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การทำงาน 21 ปีขึ้นไป และ 1 – 10 ปี ยกเว้นด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ ความคิดเห็น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานความเห็น (0)