(ข่าวลงใน นสพ.คม ชัด ลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:06 น. หน้า 8)

                ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบอ่าน หนังสือธรรมะ 

                ตั้งแต่อายุ 20 ปี เริ่มจาก คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของ พุทธทาสภิกขุ และอ่านต่อมาอีกหลายรอบ ให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จนกลายเป็น หนังสือเล่มโปรด ในที่สุด 

                รมต.ไพบูลย์ ชอบหนังสือเล่มนี้มาก เพราะอ่านแล้วทำให้เข้าใจและรู้ถึงหลักของพุทธศาสนา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของนิพพาน และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อมาเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหาร เพื่อให้การทำงานมีความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งข้าราชการและชาวบ้าน หากใครมาเข้าเยี่ยมคารวะหรือสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็แจกหนังสือ มนต์พิธีแปล รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม ให้ด้วย 

                อยากให้เด็กๆ อ่านหนังสือกันมากๆ เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ต้องเลือกรู้จักหนังสือที่ดีมาอ่าน เมื่ออ่านแล้วก็จะได้ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ รมต.ไพบูลย์ กล่าวไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบอ่าน หนังสือธรรมะ 

                ตั้งแต่อายุ 20 ปี เริ่มจาก คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของ พุทธทาสภิกขุ และอ่านต่อมาอีกหลายรอบ ให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จนกลายเป็น หนังสือเล่มโปรด ในที่สุด 

                รมต.ไพบูลย์ ชอบหนังสือเล่มนี้มาก เพราะอ่านแล้วทำให้เข้าใจและรู้ถึงหลักของพุทธศาสนา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของนิพพาน และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อมาเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหาร เพื่อให้การทำงานมีความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งข้าราชการและชาวบ้าน หากใครมาเข้าเยี่ยมคารวะหรือสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็แจกหนังสือ มนต์พิธีแปล รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม ให้ด้วย 

                อยากให้เด็กๆ อ่านหนังสือกันมากๆ เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ต้องเลือกรู้จักหนังสือที่ดีมาอ่าน เมื่ออ่านแล้วก็จะได้ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ รมต.ไพบูลย์ กล่าว

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

24 พ.ย. 49