ทรัพยากรธรรมชาติ(Natural resources)

  ความหมาย

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้ รวมทั้งพลังงานจากมนุษย์ได้ และมนุษย์สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้

   ประเภท

  1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น เช่น อากาศ น้ำในวัฏจักร

   2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ มนุษย์

  3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้น เช่น แร่ธาตุ  เชื้อเพลิง

  การอนุรักษ์

   1 การถนอม

   2 การบูรณะซ่อมแซม

   3 การปรับปรุงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4 การนำมาใช้ใหม่

   5 การใช้สิ่งอื่นทดแทน

   6 การสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม

   7 การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้

   8 การเผยแพร่ความรู้

   9 การจัดตั้งสมาคม