วันนี้พวกเรานิสิตชีววิทยารหัส 48 กลุ่ม 2 ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ beeman มีรายชื่ออยู่ใน นิสิตในความดูแลของ beeman  27 คน ส่วนรูปภาพของพวกเราส่วนหนึ่ง 14 คน มีอยู่ใน   ภาระกิจข้อที่ 1 ของอาจารย์มหาวิทยาลัย (ผลิตบัณฑิต)  ได้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากที่ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ได้ออกมาแล้ว และพวกเรามี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.70 - 3.52 มีคนที่ผลการเรียนต่ำกว่า 2 อยู่ 5 คน มีคนที่ได้ตกวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ 3 คน และตกวิชาปรัชญา 1 คน ซึ่งต้องลงเรียนใหม่ในช่วง Summer

    พวกเราเป็นกลุ่มเดียวในอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ที่มีนิสิต 2 ประเภท คือ โค้วต้า 15 คน และ Entrance 12 คน วันนี้อาจารย์ได้พูดคุยเรื่องเกรด การคิดเกรด และได้พูดถึงเรื่องการเขียนบันทึกใน Gotoknow โดยทำบล็อกให้พวกเรา ชื่อ Biostudent48 และให้พวกเราเข้ามาบันทึกกัน เพื่อ ให้เกิดลักษณะ Blog to Blog (B2B) เพราะว่าการพบกัน หรือ Face to Face (F2F) ทำได้ค่อนข้างยากในสถานะการณ์ปัจจุบัน

     อาจารย์นัดพบเราตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป มีบางคนเรียนปฏิบัติการ Plant Biology วันพุธ ก็จะแต่งตัวเรียบร้อย ส่วนพวกเรียน Plant Biology วันพฤหัสบดี วันนี้เลิกเที่ยง บางคนกลับไปหอพักแล้วกลับมาประชุมเลยแต่ตัวไม่เรียบร้อย วันนี้พวกเราได้เลือก แพรนภา สวนแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อคอยประสานงานกับอาจารย์ เราประชุมกันที่ห้อง 107 ประชุมกันประมาณ 45 นาที แล้วอาจารย์ก็ได้ถ่ายรูปพวกเรามาลงในบันทึกนี้ พวกเราแยกจากกันเวลาประมาณ 18.30 น.

    ต่อไปนี้เป็นภาพของพวกเราที่ได้มาประชุมกันวันนี้ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

   
 

จากซ้ายไปขวา : ชรายุ อิ่มสมบัติ (ตูน), จันทร์เพ็ญ บุญเกษม (ผึ้ง), อนุพงษ์ (โจ),

สุนิสา เนียมแสง (จอย), ฉัตรกนก อภิบาล (น้ำหวาน), ขนิษฐา  กวางษี (ปอ),

สุพัชตา แก้วสุยา (ตุ้ม)

   
 

จากซ้ายไปขวา:จารุวรรณ วงค์วุฒิ (หญิง),แพรนภา สวนแก้ว (หมู),

จีรภัทร บุญกว้าง (ปุ๋ม) สุทราทิพย์ ตั้งใจ(ลูกหมี), จรรยา ทุเรียน (เพียว),

ขวัญฤดี มหิงษา (ปิ๊ก), ชลธิชา เพียรการ(บุ๋ม)

 

 
  ขวัญชนก  อุปการะ (ขวัญ), วิไลวรรณ กันไชย (หญิง), อนุพงษ์ (ตั้ม), วีระกุล (โมกุล)

 

หมู.....