ติดตั้ง TeamViewer 12 ผ่าน Yum จากไฟล์ RPM บน CentOS 6

FST
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราสามารถไป Download ตัว TeamView ได้จาก https://www.teamviewer.com/th/download/linux/

ในที่นี้ได้เอาไฟล์ teamviewer_12.0.76279.i686.rpm สำหรับติดตั้ง บน CentOS 6 มา จากนั้น เปิด Terminal

หากใช้คำสั่งปกติ คือ rpm -ivh teamviewer_12.0.76279.i686.rpm จะเกิดปัญหาดังนี้
[[email protected] Desktop]# rpm -ivh teamviewer_12.0.76279.i686.rpm
error: Failed dependencies:
    libSM.so.6 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXdamage.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXext.so.6 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXfixes.so.3 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXinerama.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXrandr.so.2 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXrender.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libXtst.so.6 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libasound.so.2 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libc.so.6(GLIBC_2.11) is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libdbus-1.so.3 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libfontconfig.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libfreetype.so.6 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libgcc_s.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libjpeg.so.62 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libpng12.so.0 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686
    libz.so.1 is needed by teamviewer-12.0.76279-0.i686

ให้ติดตั้งโดยใช้ Yum ครับ

yum install teamviewer_12.0.76279.i686.rpm -y

yum จะติดตั้ง โดยจะจัดการเรื่อง Dependency ให้เรียบร้อยดังนี้ครับ

Installed:
 teamviewer.i686 0:12.0.76279-0
Dependency Installed:
 alsa-lib.i686 0:1.1.0-4.el6        dbus-libs.i686 1:1.2.24-8.el6_6
 expat.i686 0:2.0.1-13.el6_8        fontconfig.i686 0:2.8.0-5.el6
 freetype.i686 0:2.3.11-17.el6       glibc.i686 0:2.12-1.209.el6_9.1
 libICE.i686 0:1.0.6-1.el6         libSM.i686 0:1.2.1-2.el6
 libX11.i686 0:1.6.4-3.el6         libXau.i686 0:1.0.6-4.el6
 libXdamage.i686 0:1.1.3-4.el6       libXext.i686 0:1.3.3-1.el6
 libXfixes.i686 0:5.0.3-1.el6       libXi.i686 0:1.7.8-1.el6
 libXinerama.i686 0:1.1.3-2.1.el6     libXrandr.i686 0:1.5.1-1.el6
 libXrender.i686 0:0.9.10-1.el6      libXtst.i686 0:1.2.3-1.el6
 libgcc.i686 0:4.4.7-18.el6        libjpeg-turbo.i686 0:1.2.1-3.el6_5
 libpng.i686 2:1.2.49-2.el6_7       libuuid.i686 0:2.17.2-12.28.el6
 libxcb.i686 0:1.12-4.el6         nss-softokn-freebl.i686 0:3.14.3-23.3.el6_8
 zlib.i686 0:1.2.3-29.el6


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PACSความเห็น (0)