ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Information System : OIS)

จัดทำโดย

1.นางสาวกุลรภัส ผาเดิม เลขที่ 7

2.นางสาวเสาวคนธ์ สวัสดิ์ศรี เลขที่ 9

3.นางสาวอรอนงค์ จิตการุณ เลขที่ 10

4.นางสาวเบญจมาศ พานพิมพ์ เลขที่ 19

5.นายกานต์ แสนตรี เลขที่ 23

6.นางสุพัตรา ตันบรภัณฑ์ เลขที่ 30

7.นางสาวพนาลักษณ์ ใหญ่สาร เลขที่ 34

8.นางสาวดารัตน์ สำราญจักร เลขที่ 37

9.นาวสาวศมนยา โสมทอง เลขที่ 44

20170501100853.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเห็น (0)