ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง EIS

20170430150927.docx

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง EIS

1. นายศุภกฤต จัตุเรศ เลขที่ 17

2. นางสาววชิราพรรณ ทองประพา เลขที่ 22

3. นางสาวนิสา นามเดช เลขทื่ 24

4. นางสาวนันทศิริทิพย์ สุริสีหเสนา เลขที่ 27

5. นางสาวนิชาภัทร คงดี เลขที่ 31

6. นางสาววิมล ประสพศิลป์ เลขที่ 32

7. นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร เลขที่ 39

8. นางสาวทักษิณา พรมท้าว เลขที่ 40

9. นางสาวสาวิตรี วรรณพิมพ์ เลขที่ 42
แหล่งข้อมูล : http://acc5606103108.wordpress.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศความเห็น (0)