GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประกวดคือเครื่องมือกระตุ้น

การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

           21  พ.ย  49  ผมได้มีโอกาสร่วมกับกล่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่  7  ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกวดแปลงเรียนรู้ดีเด่น ตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการคิดตามแนวทางการจัดการองค์ความรู้ ในการนี้มีคณะกรรมการจากจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด  เพื่อรับทราบองค์ความรู้จากตัวเกษตรกรที่แท้จริงโดยตรง ทำให้ผมมองการทำงานในเรื่องการจัดการองค์ความรู้  โดยมีการแลกเปลี่ยนและสกัดความรู้ของเกษตรกร และความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นการดึงความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้สาระเรื่องการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษมีความหลากหลายขึ้นในหลายด้าน  ผมคิดว่าการประกวดจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  จะพัฒนาได้ดีจริงๆ  ตามแนวทางนี้ ซึ่งสามารถจะกำหนดเป็นทิศทางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้หลักคิด ความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  ความีภูมิคุ้มกัน

           การเขียนบล๊อคครั้งนี้กระผมเพิ่งเขียนเป็นครั้งแรก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เศรษฐกิจพอเพียง
หมายเลขบันทึก: 62721
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)