คุณสมบัติของนักแปลภาษา

ปัจจุบันวิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารระหว่างนานาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาภาษาระหว่างประเทศจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสองชนชาติ การแปลภาษาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและวิทยาการด้านต่างๆ จากอีกภาษาหนึ่งไปยังผู้อ่านอีกภาษาหนึ่ง

แต่ทุกคนที่เขียนหนังสือได้แต่ไม่ใช่จะเป็นนักเขียนได้ฉันใด ทุกคนที่มีความรู้ทางภาษาก็ไม่ใช่จะเป็นนักแปลได้ทุกคนฉันนั้น ขอเสนอคุณสมบัติของนักแปลที่ดีเพื่อพัฒนางานแปลภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้

1.การเป็นนักที่ดีจะต้องเก่งและแตกฉานในภาษาอังกฤษ

2.จะต้องเชี่ยวชาญในภาษาไทยระดับดีมาก บางคนแม้ที่มีรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ สามารถอ่านหนังสือแล้วเข้าใจและซาบซึ้ง แต่หากเขาไม่มีความรู้ในการบรรยายหรือพรรณาเป็นภาษาไทยแล้วก็ยากที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วย

3.การเป็นนักแปลภาษาอังกฤษจะต้องรู้มาก อ่านมาก ดูมาก ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ รอบรู้เหตุการณ์ รู้จักและเข้าใจคำศัพท์และสำนวนใหม่ ๆ ที่กำลังนิยม เพื่อนำมาใช้ในงานแปลซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของการแปลอีกอย่างหนึ่ง

4. นักแปลที่ดีต้องรู้จักเลือกสรรหาเรื่องที่ดีมีคุณค่าสาระ เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และความบันเทิงที่สร้างสรรค์เชิดชูจิตใจผู้อ่าน

5.ต้องมีความอดทน หากขาดความอดทนแล้วจะไม่มีทางแปลเรื่องใดหรือบทความใดจนจบได้ การแปลหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายหรือสารคดีเรื่องยาว จะต้องมีความอดทนอย่างมาก

6.การแปลต้องมีความต่อเนื่อง เมื่อลงมือแปลแล้วจะต้องทำต่อเนื่องจึงจะแปลได้จบเรื่อง หากหยุดกลางคันแล้วสำนวนและภาษาที่ถ่ายทอดอาจจะไม่ต่อเนื่องซึ่งผู้อ่านจะรับรู้ได้จากภาษาที่ใช้บรรยาย

7.ต้องมีความช่างสังเกต เช่น ต้องสังเกตลีลาการเขียน สำนวนและการใช้คำศัพท์ในต้นฉบับ แล้วนำมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยลีลาการใช้คำสละสลวยใกล้เคียงกับต้องฉบับอย่างเหมาะสม

8.หากคิดจะแปลแล้วต้องลงมือเดี๋ยวนี้ หากมัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำคุณก็ไม่มีทางจะเป็นนักแปลได้

9.จงยอมรับรับฟังคำวิจารณ์อย่างใจกว้าง อย่าได้ท้อแท้เสียกำลังใจเมื่อมีผู้วิจารณ์งานแปลของคุณ จงถือเอาคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจและเพื่อพัฒนางานเขียน อย่าเสียกำลังใจจนเลิกแปล จงคิดว่าคนที่วิจารณ์นั้นล้วนเคยอ่านสิ่งที่คุณได้แปลทั้งสิ้น

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Englishความเห็น (0)