การเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการ

ของมนุษย์และเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายราชัยช่วยชู

โรงเรียน ทุ่งสังพิทยาคม

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษารายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษารายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษารายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม 18 คน มาเป็นกลุ่มทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที(t – test)ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2 )ค่าดัชนีประสิทธิภาพ(E.I) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.ได้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษา

รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน5ชุดและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ82.58/85.58ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80

2.การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง

การเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปรากฏว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์

และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีค่าเท่ากับ 0.7155 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.55

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.28 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์และเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเหมาะสม สำหรับครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ra_1234ความเห็น (0)