วัตถุประสงค์

  • 1. ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ทอ.
  • 2. ตอบสนองแผนกกลยุทธของ สวบ.พอ.บนอ.ในด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
  • 3. เพื่อเพิ่มจำนวนและความชำนาญของแพทย์พยาบาลเวชศาสตร์การบินในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วย ฮ.ทั้งใน ส่วน สวบ.พอ.บนอ.และ รพ.กองบินที่เกี่ยวข้อง
  • 4.ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
  • 5.เป็นการลดเวลาในการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นและลงจาก ฮ.
  • 6.รวบรวมความรู้พัฒนาเป็นคู่มือตำราในการปฏิบัติงาน
  •  

    ฮ.ของกองทัพอากาศได้รับการประยุกต์ให้สามารถดัดแปลงนำ เปลจากรถพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งบน ฮ.ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการลดเวลาในการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นและ ลงจาก ฮ.แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วย ฮ. จึงต้องถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาข้อขัดข้อในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ พยาบาล ทั้งใน ทอ.และ นอก ทอ.ให้มีความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติภารกิจการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ทอ.และแผนกลยุทธ สวบ.พอ.บนอ. ในด้านการ บริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง