การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนวัตกรรมคือการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา