ศักดิ์ศรี

เพราะศักดิ์ศรีเป็นจุดเปราะบางของเรา
เป็นที่เกิดของทุกข์
สิ่งใดก็ตามแม้แต่ขี้ปะติ๋ว
หากกระทบศักดิ์ศรีของเราเมื่อใดก็เป็นเรื่องเมื่อนั้นทันที
ถ้าเราเอาการดูแลรักษาศักดิ์ศรีเป็นเครื่องตัดสินว่า
เราจะทำหรือไม่ทำอะไรในชีวิต
เราควรจะระวังให้ดีว่า
เราผูกศักดิ์ศรีของเราไว้กับอะไรบ้าง
ตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนคงยังไม่พ้นความยึดมั่นในศักดิ์ศรี
แต่อย่างน้อยที่สุดเราควรจะปรับปรุงมัน
จนขึ้นอยู่กับการเป็นพุทธมามกะมากกว่าอย่างอื่น
การมีอัตตาหรือการเป็นชาวพุทธที่ดียังมีความผิดอยู่
แต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมอาจใช้ความรู้สึกในศักดิ์ศรี
มาหนุนกำลังความละอายต่อบาปในเบื้องต้น
และเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในที่สุด
ทุกวันนี้เราเอาอะไรมาเป็นศักดิ์ศรีของตน ขอให้ดูให้ดี
เพราะถ้าไม่ระวังในเรื่องนี้ เดี๋ยวจะกีดกั้นความเจริญในธรรม
มัวแต่เป็นห่วงเรื่องมายา
คือเอาแต่กังวลเรื่องความรู้สึกของเขาต่อเรา อย่างนี้ก็ยุ่ง
ถ้าศักดิ์ศรีของเราขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่า
เขารักเราจริง เขาเคารพเราจริง เขากลัวเราจริง ฯลฯ
อย่างนี้ไม่มีวันที่จะสงบได้
เราจะอ่อนไหวต่อการกระทำของคนอื่นตลอดเวลา
เขาทำอย่างนั้นแปลว่าอะไร
เขาไม่ทำอย่างนั้นแปลว่าอะไร
เขาพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไร
เขาเงียบอย่างนั้นแปลว่าอะไร
เขายิ้นอย่างนั้นแปลว่าอย่างไร
เขาหน้าตาเฉยอย่างนั้นแปลว่าอย่างไร
เป็นนักแปลอย่างนี้เหน็ดเหนื่อยมาก


Because prestige is our fragile point.

Is the birth of suffering

Anything is even trite.

If it hits our dignity whenever it is, then immediately.

If we take care of dignity, it is judged.

We will do or not do anything in life.

We should be careful that.

We bind our dignity to what?

As long as we are still mortal, we are not free of our dignity.

But at the very least we should improve it.

It depends on being Buddhist rather than anything else.

Having good ego or being a Buddhist is also wrong.

But for the dharma practitioners may use the sense of dignity.

To bolster the initial embarrassment of sin.

And it's a step that will lead to security in the end.

Today we take what it takes to be their dignity.

Because if not careful about this. I will defy prosperity in the Dharma.

But worry about the Maya.

It is worrying about his feelings for us. This is busy

If our dignity depends on the certainty.

He really loves us He respects us He scared us real, etc.

There is no day to be calm.

We will be sensitive to the actions of others all the time.

What does he mean?

What does he mean?

What did he say?

What does that mean?

What does he mean?

How does he look like?

Being a translator is very tiring.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศักดิ์ศรีความเห็น (0)