โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center: TKC)    
    โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ   (Thailand Knowledge Center: TKC)   เป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา   นักเรียน โดยเน้นการจัดและเผยแพร่ในลักษณะสื่อดิจิตัลในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ลักษณะตัวอักษร รูปภาพ รวมถึงสื่อมัลติมีเดีย   มีการจัดแบ่งองค์การความรู้ออกเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 13 สาขา
    นอกจากนี้ TKC ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) เพื่อร่วมพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย

ที่มา....http://www.tkc.go.th/